Uzmanlık Alanlarımız

I – TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

 • Her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Şirket alacakların dava ve icra ile takip edilmesi.
 • Şirket ana sözleşmesi hazırlanması.
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine dair danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Türk şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki destek hizmetleri sunulması.
 • Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi
 • Şirket yönetim kurulu kararlarının tanzimi ve değerlendirilmesi.
 • Sermaye artışı veya azalışı işlemleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.
 • İhtiyaca ve projeye uygun olarak nitelikli ve spesifik sözleşmelerin hazırlanması ve mütalaası. Bu bağlamda gizlilik sözleşmeleri , proje geliştirme sözleşmeleri, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları, ön anlaşmalar, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin tanzimi ile değerlendirilmesi. Üretim, franchising, lisans, kiralama, distribütörlük ve acente anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması ve mütalaası.
 • Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması.
 • Özsermaye tespiti davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması .
 • Şirket yöneticilerine cezai ve hukuki sorumlulukları hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
 • Şirket yöneticilerine işçi-işveren ilişkileri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
 • Şirket yöneticilerine şirket varlıklarının devri hakkında hukuki bilgilendirme hizmeti sunulması.
 • Konkordato için hukuki hizmet verilmesi.
 • İflasın ertelenmesi davası açılması ve takibi.
 • Haksız rekabet davalarının açılması ve takibi.
 • Şirkete tescilli her türlü marka, patent ve faydalı modeller ile ilgili davaların açılması ve takibi.
 • Şirket tasfiyesi sürecinde hukuki bilgilendirme.
 • E-Ticaret hukuku ve internetten yapılan ticari işlemlerin hukuki mahiyeti hakkında bilgilendirme ve ihtilafların çözümü için dava açılması ve takibi.

II – GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrımenkul Hukuku alanında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

 • Tahliye Davaları
 • Tapu İptal Davaları
 • Tapu Tescil Davaları
 • Kamulaştırma Davaları
 • Kira Tespiti Davaları
 • İpotek Tesis işlemleri
 • İntifa Tesis işlemleri
 • Kamulaştırmasız Elatma Davaları
 • Hukuki Sözleşmelerin Hazırlanması

* Kira Sözleşmesi
* Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
* Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

 • Meni Müdahale ( Elatmanın Önlenmesi ) Davaları
 • İzale-i Şuyu ( Ortaklığın Giderilmesi ) Davaları

III – İNŞAAT HUKUKU

İnşaat Hukuku alanında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması.
 • Muvazaalı tapu devri işlemlerinin iptali için dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Tapu kaydının iptali ve tescil talepli gayrımenkul davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İpotek tesisi işlemleri.
 • İpoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İntifa hakkına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi için dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Geçit hakkına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi için dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Aynileştirilmiş şahsi haklar temelinde dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İnşaat hizmetleri bağlamında müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve sair inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki bilgilendirme yapılması.
 • Kat mülkiyetinden kaynaklı ihtilafların çözümlenmesi için dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerh işlemlerinin yapılması ve takibi.

IV – İMAR HUKUKU

İmar Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

 • 1/5000 ve daha üst ölçekli nazım imar planlarına yönelik itirazların yapılması , lejant revizyonu ve diğer idari başvuruların hazırlanması ve bu işlemlerden kaynaklanan iptal davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • 1/25000 ve daha üst ölçekli çevre düzeni planlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve plan revizyonu başvurlarının hazırlanması ve   bu planlara karşı itirazların   yapılması ile bu planlardan kaynaklanan iptal ve tam yargı davaları açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan parselasyon işlemlerine karşı açılacak iptal davaları açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Kamulaştırma davalarının takibi.
 • İmar mevzuatından kaynaklanan diğer dava ve işlerin takibi ve mevzuat ile ilgili bilgilendirme hizmeti sunulması.

V – CEZA HUKUKU

Ceza Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

 • Kolluk Birimlerinde ve Savcılık sorgu işlemlerinde hazır bulunmak ve avukatlık hizmeti sunulması.
 • Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması.
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki (suçtan zarar gören) vekili olunması.
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki (suçtan zarar gören) vekili olunması.
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki (suçtan zarar gören) vekili olunması.
 • Savcılklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi.
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi.
 • El Koyma Kararlarına İtiraz edilmesi.
 • Süre tutum ve temyiz dilekçesi hazırlanması.
 • Adli Kontrol Kararlarına karşı itiraz işlemleri.
 • İnfaz Erteleme müracaatları ve takibi.
 • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması.

VI – AİLE HUKUKU

Aile Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

 • Anlaşmalı boşanma için protokol tanzimi ve hukuki mütalaa verilmesi.
 • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Çekişmeli boşanma davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Nişanın bozulması temelinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları.
 • Nafaka davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Nafaka alacaklarının icra işlemlerinin yapılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Tazminat alacaklarının icra işlemlerinin yapılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Müşterek çocukların velayetinin verilmesi için taleplerin takibi ve neticelendirilmesi.
 • Mal rejimi tasfiyesi davalarının takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Eşlere evlenme öncesi safhada, uygulanacak mal rejimi sözleşmeleriinin tanzimi ve tüm yönlerini kapsayacak şekilde hukuki danışmanlık.
 • Soy bağının kurulması davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Nesebin reddi davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Çocuğun Mallarının Korunması davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Yabancı ülke mahkemelerinden alınan boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Aldatan eş ve 3. Kişi hakkında manevi tazminat davası açılması ve takibi

VII – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması.
 • İş akdinin sona erme safhasında fesih bildirimi hazırlanması ve yasal mevzuat temelinde hukuki bilgilendirme yapılması.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı başta olmak üzere fazla mesai, yıllık izini, hafta tatili ve sair işçilik alacakları için dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İşe iade dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Sendikal nedenlerle iş akdinin feshi nedeniyle dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Mobing ve kötü niyet tazminatı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlere ilişkin işçilik alacağı davası açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İşçilerin sigortalı gösterilmediği, sigorta girişi yapılmadığı durumlarda hizmet tespiti davalarının açılması ve takibi
 • İş kazasından kaynaklı tazminat ve ceza dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yapılması.
 • İşveren ve çalışanların, yasal mevzuat temelinde haklarının korunması konularında danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İş Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklı tüm ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Şirket iç yönetmelikleri ile disiplin yönetmeliklerinin ve talimatnamelerin hazırlanması.
 • Sendikal mevzuat temelinde danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Sosyal Güvenlik mevzuatından kaynaklı ihtilaflar temelinde dava açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

VIII – SAĞLIK HUKUKU 

Sağlık Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

 • Hasta Haklarının ihlali nedeniyle tazminat davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Hekimlerin mesleki sorumluluğu ve hekim hataları temelinde zarar meydana geldiği hallerde tazminat davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Hekimlere yönelik haksız soruşturma ve yaptırımlara itiraz edilmesi, bu temelde yasal koşulların oluşması tazminat davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi ile hekime karşı açılan davanın takip edilmesi.
 • Hastane ve Sağlık Kuruluşu çalışanlarının, hastabakıcıların, hemşirelerin ve hekimlerin iş sözleşmelerinin haksız feshi, mobbing uygulaması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi gibi uygulamalara karşı işçilik alacakları nedeniyle tazminat davası açılması.
 • Hastane ve Sağlık Kuruluşu çalışanlarının, hastabakıcıların, hemşirelerin ve hekimlerin sigorta primlerinin düşük gösterilmesi halinde hizmet tespiti ve prim tahsili davası açılması.
 • Yasada aranan koşulların mevcudiyeti durumunda, Hastane ve Sağlık Kuruluşu çalışanlarının, hastabakıcıların, hemşirelerin ve hekimlerin iş akitlerinin haksız feshi halinde işe iade davası açılması.
 • Sağlık hukuku alanında her türlü bilgilendirme hizmeti sunulması.

 

IX – YABANCILAR HUKUKU

Yabancılar Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

 • Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma (ikamet) izni alınması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması için resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanma durumunun değerlendirilmesi ve yasal mevzuatta aranan koşulların gerçekleşmesi halinde resmi merciilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların evlenmeleri hakkında yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların boşanma ve aile hukuku davalarının açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların milletlerarası özel hukuktan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalardan saklı haklarının korunması sebebiyle, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

X – İDARE HUKUKU

İdare Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:

 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İdari sözleşmelerden davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Belediye Kanunu’ndan kaynaklanan idari davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İdari para cezalarına itiraz ve iptal davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İmar davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Kamulaştırma ile ilgili davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Memurların tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Öğrencilerin tabi olduğu idari yaptırımlara karş iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Karayolları Trafik davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Hukuki sorunlarınız için 0535 100 34 10 nolu danışma hattımızı arayabilir veya İletişim Formu ‘ndan bize yazabilirsiniz.